rhy.fi
Säännöt


YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI

Yhdistyksen nimi:                  Myllykosken Metsästysyhdistys ry
Kotipaikka (=kotikunta):   Kouvola

Seura on Suomen Metsästäjäliiton piirin jäsen. Piirin jäsenenä seura noudattaa piirin sääntöjä ja määräyksiä. Seura on Suomen Kennelliiton Kymenläänin kennelpiirin jäsen.


SEURAN TARKOITUS

 Seuran tarkoituksena on harjoittaa

 • järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen;
 • riistanhoito, - ja luonnonsuojelutoimintaa;
 • metsästysampumaurheilua ja
 • edistää turvallista ja eettistä metsästystä
 • harjoittaa kenneltyötä.


SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa

 • hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
 • suorittamalla riistanhoitotöitä;
 • valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
 • seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;
 • huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
 • kouluttamalla jäseniään ja tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua toimintaan;
 • järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa;
 • Opastamalla turvalliseen ja eettiseen metsästykseen sekä metsästystaitojen harjoitteluun;
 • edistämällä metsästyskoira- ja koetoimintaa, järjestää koiranäyttelyjä ja
 • seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää


SEURAN JÄSENET

Seuran jäsenmuotoja ovat:

 • Varsinainen jäsen;
 • Maanomistajajäsen
 • Koejäsen;
 • Kunniapuheenjohtaja;
 • Kunniajäsen

Seuran varsinaiseksi- tai koejäseneksi seuran vuosikokous voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton piirin sääntöjä ja päätöksiä.

Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran johtokunnan on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä nimetä henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja Kunniajäsenten arvo on elinikäinen.

JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästystoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.

Jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran alueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa maiden metsästysoikeuden seuran käyttöön.

Jäsen on velvollinen osallistumaan seuran järjestämiin metsästysammunnan harjoituksiin seuran kokouksen päättämällä tavalla.

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet yhteystietonsa seuran sihteerille kolmen (3) kuukauden sisällä niiden muuttumisesta.

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä paitsi, että koejäsen voi metsästää vain varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koejäsenen hirvijahtiin osallistumisesta päättää seuran hallitus.

Maanomistajajäseniltä ei peritä liittymismaksua.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapautetut jäsenmaksuista.

Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seuran kokouksen päättämällä tavalla.


SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus, milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.


SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET

Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka

 • laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
 • toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti;
 • rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
 • toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti;
 • toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa tai
 • pidättäytyy vuokraamasta seuran metsästysalueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa maiden metsästysoikeutta seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää.

Seuran hallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen.

Ennen päätöksentekoa asianosaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.


SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-helmikuussa ja kesäkokous heinä- elokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta

 • sanomalehti-ilmoituksella seuran alueella yleisesti ilmestyvässä lehdessä tai
 • kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
 • sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla.


TALVIKOKOUSASIAT

 Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa,
 • Todetaan kokouksen laillisuus,
 • Hyväksytään työjärjestys,
 • Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/ toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille,
 • Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali,
 • Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,
 • Toimitetaan tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja hänen henkilökohtaisen varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle,
 • Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä päätetään metsästysammunnan harjoittelusta,
 • Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta,
 • Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,
 • Hyväksytään seuran uudet koejäsenet, jolloin vähintään puolet (1/2) läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla. Hyväksytään seuran uudet varsinaiset jäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla,
 • Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,
 • Valitaan metsästyksen johtajat
 • Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin,
 • Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,
 • Päätetään Suomen Metsäsätäjäliiton piirille ja Suomen Kennelliiton piirille tehtävistä esityksistä ja
 • keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.


10§

KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa hyväksytään seuran käytössä olevat metsästyssäännöt. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11§
SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8§ :ssä on määrätty.

12§
PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN 

Seuran, sen hallituksen, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien on tarkastettava seuran kokousten pöytäkirjat.

13§
SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä, koejäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14§
SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen talvikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen talvikokousta.

15§
SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 4 muuta jäsentä, joista 3/5 tulee olla henkilöitä, jotka ovat vuokranneet metsästysoikeutensa yhdistykselle. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi, tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.


16§
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17§
SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.


18§
HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

 • toimia seuran ylimpänä ja toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
 • olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
 • suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
 • vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä;
 • vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
 • vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;
 • nimetä edustajat Suomen metsästäjäliiton piirin kokouksiin ja Suomen Kennelliiton piirin kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt;
 • vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
 • pitää seuran jäsenluetteloa;
 • hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
 • hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
 • valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
 • päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;
 • tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
 • valita maanomistaja jäsenet
 • päättää seuran sisäisistä kurinpito toimista 7§:n mukaisesti ja
 • ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19§
SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa. Hirvieläinten jahtisäännöt näihin tehtävät muutokset vahvistetaan hirviseurueen kokouksessa.

20§
SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen. Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo – Finlands Jaktmuseum ry:lle. Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton piirille, jona jäsen seura on.


21§
MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua